•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
STEM 教育

計畫目標:

本計劃旨在發展校本STEM教育,引發學生從學習中建構廿一世紀應有技能如「解難」、「創意」、「協作」、「溝通」等技能,以配合全球的教育趨勢,及配育更優秀下一代,並透過舉辦教師發展活動,提升教師實踐STEM教育的專業能力。